22 Mayıs 2014 Perşembe

Peru'da Bulunan Fosil Örnekleri

peru  haritası
Peru'nun jeolojik ve coğrafi yapısı, ülkenin farklı bölgelerinde değişik fosil bulgularının bulunmasını sağlamaktadır. Ülkenin üç ana bölgesi vardır; Sahil bölgesi, And dağlarının yer aldığı orta bölge ve Amazon ormanlarının bulunduğu Amazon havzası. Fosil yatakları çoğunlukla, And dağlarında ve ülkenin kuzeyindeki alanlarda bulunmaktadır.
Peru'daki önemli fosil yataklarından birisi, ülkenin kuzeyinde yer alan Cajamarca Oluşumu'dur. Cajamarca Oluşumu'nun kaya yapısını ağırlıklı olarak kireçtaşı oluşturur. Bir diğer önemli fosil yatağı ise balina fosilleriyle ünlü olan Pisco Oluşumu'dur. Pisco Oluşumu ülkenin güney bölgesinde yer alan fosil yataklarındandır. Bu yatakta, balinalar, yunus balıkları, deniz aslanları, penguenler, su kaplumbağaları başta olmak üzere binlerce farklı deniz canlısının fosili kaydedilmiştir. Sahilden yaklaşık 30 km içeride bulunan bu oluşum, Peru'nun eski dönemlerdeki jeolojisi hakkında da önemli bilgiler sağlamaktadır.
Peru'da elde edilen fosil bulgularının gösterdiği en önemli gerçek ise, tüm fosiller gibi bunların da, evrimi reddetmesidir. Evrimci paleontologlar tarafından 19. yüzyılın ortalarından bu yana evrim teorisini destekleyebilecek fosiller bulabilmek için yapılan tüm fosil araştırmaları, bu çabanın boşuna olduğunu göstermiştir. Tüm çabalara rağmen teoriye delil olarak sunulabilecek tek bir fosil örneğine dahi rastlanmamıştır. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün bulgular, evrim teorisinin öngörülerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını ispatlamıştır. Üstelik fosil kayıtları canlıların var oldukları ilk andan itibaren hiçbir değişime uğramadıklarını göstermektedir. Bu da evrimsel herhangi bir süreçten geçmediklerinin delilidir. 
Pisco Oluşumu
Ülkenin güney bölgesinde yer alan Pisco Oluşumu, önemli fosil yataklarından biridir.
Pisco Oluşumu ve Cajamarca'daki kireçtaşları
Cajamarca'daki kireçtaşları pek çok fosil örneği barındırmaktadır. (büyük resim)
Pisco'da elde edilen fosil örnekleri, diğer tüm fosil bulguları gibi, evrimin hiçbir zaman yaşanmadığını göstermektedir.


bivalve ve fosili
Bivalve
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Cajamarca Oluşumu, Peru
Günümüzdeki Bivalvelerle aynı olan 23 - 5 milyon yaşındaki Bivalveler, evrim teorisinin iddialarının
geçersiz olduğunu göstermektedir. Milyonlarca yıldır aynı olan Bivalveler, evrim geçirmemiş, yaratılmışlardır.

bivalve ve fosili
Bivalve
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 208 - 146 milyon yıl
Bölge: Cajamarca Oluşumu, Peru
Resimde görülen Bivalve 208 - 146 milyon yaşındadır. On milyonlarca yıl önce yaşamış olan Bivalvelerin
günümüzde yaşayanlarla aynı olduğunu gösteren bu fosil, evrimi yalanlanmaktadır.

bivalve ve fosili
Bivalve
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 208 - 146 milyon yıl
Bölge: Cajamarca Oluşumu, Peru
Fosil kayıtları yüz milyonlarca yıldır aynı olan canlıların örnekleriyle doludur. Bu örneklerden biri de resimde
görülen 208 - 146 milyon yıllık Bivalve fosilidir. Diğer tüm fosil bulguları gibi bu fosil de evrimi reddetmektedir.
Solda, günümüzde yaşayan Bivalve.

Arjantin'de Bulunan Fosil Örnekleri

arjantin  haritası
Arjantin'de elde edilen fosillerin büyük kısmı Patagonya bölgesine aittir. Patagonya, Güney Amerika kıtasında Şili ve Arjantin'in güney kısımlarına verilen isimdir. And dağlarının doğusunda kalan kısım, Patagonya'nın Arjantin'e dahil olan bölgesidir. Günümüzde penguenler, balinalar, fok balıkları, vahşi deve kuşları, deniz filleri gibi çok farklı canlı türlerinin yaşadığı bu bölgedeki fosil kayıtları da oldukça zengindir.
Bölgedeki fosil yataklarından biri Ischigualasto Oluşumu'dur. Jeolojik araştırmalar bundan yaklaşık 230 milyon yıl önce bölgenin bir sel havzası olduğunu, bol miktarda mevsimsel yağış aldığını ve aktif volkanlara sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu fosil yatağının özelliklerinden biri, Trias dönemine (248 - 206 milyon yıl) ait çok sayıda memeli ve deniz canlısı fosili örneklerine sahip olmasıdır. Bölgenin fosil kayıtları açısından önemi, 1950'lere kadar tam olarak anlaşılmamış, bu tarihten sonra ise pek çok kazı çalışması yapılmıştır.
Arjantin'deki fosil sahalarından biri de, Santa Cruz'da bulunan Jaramillo ormanıdır. Burası taşlaşmış ağaçlardan oluşan bir fosil ormanıdır. Bu taşlaşmış orman yaklaşık 350 milyon yaşındadır. Ve pek çok bitki türünün yüz milyonlarca yıldır değişmediğini, dolayısıyla evrim geçirmediğini gösteren önemli örneklerden biridir.
Ischigualasto
Ischigualasto, bundan yaklaşık 230 milyon yıl önce sel havzası olan bir fosil yatağıdır.
Küçük resimler, taşlaşmış ağaçlardan oluşan Jaramillo fosil ormanı.

Şili'de Bulunan Fosil Örnekleri

şili  haritası
Ülkenin kuzeyinde yer alan Atacama çölü dışındaki pek çok bölgede, fosil örneklerine rastlanmaktadır. Fosil açısından en zengin bölgelerden biri ise ülkenin güneyinde yer alan Patagonya'dır. Ayrıca And dağlarında da fosil yatakları vardır. 
Şili'deki fosil sahalarından, farklı türde memelilere, deniz canlılarına, sürüngenlere ve bitkilere ait çok sayıda fosil elde edilmektedir. En bilinen fosil sahalarından biri Quiriquina Oluşumu'dur. Oluşumdaki fosiller çoğunlukla Kretase dönemine aittir. Bu fosiller sayesinde Kretase dönemindeki deniz yaşamı hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir. Orta Şili'de, özellikle And dağlarındaki bazı fosil yatakları ise memelilere ait fosil bulgularıyla ünlüdür.
Bölgeden elde edilen fosillerin tümü, Darwinistleri bir kez daha büyük bir çıkmaza sokmaktadır. Çünkü bu bulgular, canlıların jeolojik dönemler boyunca değişime uğramadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, bir canlı türü, fosil kayıtlarında ilk olarak nasıl belirdiyse, bu tür yok olana kadar veya günümüze gelene kadar on milyonlarca, kimi zaman yüz milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişim göstermemekte, aynı yapıyı korumaktadır. Bu, canlıların hiçbir evrime uğramadıklarının açık bir delilidir.
Fosil bulgularının da gösterdiği gibi, yeryüzünde yaşam evrimle değil, aniden ortaya çıkmıştır. Aniden ortaya çıkışın anlamı ise Yaratılış'tır. Allah tüm canlıları eksiksiz bir şekilde yoktan yaratmıştır. Fosil bulguları da bu gerçeği bir kez daha gözler önüne sermektedir.
And dağlarındaki fosil yatakları
And dağlarındaki fosil yataklarında çeşitli memeli türlerine ait fosiller bulunmuştur.


kozalak dilimi ve fosili
Kozalak Dilimi
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 165 milyon yıl
Bölge: Jaramillo, Santa Cruz, Arjantin
Resimde görülen 165 milyon yaşındaki kozalak dilimi, Jaramillo'daki taşlaşmış ormandan elde
edilmiştir. Kozalağın tüm detaylarının görüldüğü bu fosil örneği, bitkilerin evrim geçirmediğini gösteren
ispatlardan biridir. Günümüzdeki kozalakların sahip olduğu tüm özelliklere bundan 165 milyon yıl önce yaşamış
olan kozalaklar da sahiptir.

yengeç ve fosili
Yengeç
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 23 - 5 milyon yıl
Bölge: Rio de la Plata, Arjantin
Fosil kayıtlarında pek çok örneği olan canlılardan biri de yengeçlerdir. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan
yengeçlerle günümüzdekiler arasında bir fark olmadığı fosil bulgularının gösterdiği reddedilemez bir gerçektir.
Bu gerçeğin ispatlarından biri de resimde görülen 23 - 5 milyon yaşındaki yengeçtir. Bu yengeç, bugün
yaşayanlarla tıpatıp aynıdır.

kozalak ve fosili
Kozalak
Dönem: Mezozoik zaman, Jura dönemi
Yaş: 208 - 146 milyon yıl
Bölge: Arjantin
Günümüzdeki kozalaklardan hiçbir farkı olmayan 208 - 146 milyon yaşında bu kozalak fosili, evrimin büyük bir
aldatmaca olduğunun delilidir. Fosil bulgularının tamamı evrimin bir yalan, Allah'ın yaratışının apaçık
bir gerçek olduğunu ortaya koymaktadır.

karabatak kafası ve fosili
Karabatak Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 18 milyon yıl
Bölge: Şili
Resimde görülen karabatak kafası fosili 18 milyon yıllıktır. 18 milyon yıl önce yaşayan karabatakların
günümüzdeki örneklerinden bir farkı olmadığının delilidir. Bu farksızlık, söz konusu canlıların milyonlarca
yıldır değişmediğini, yani evrim geçirmediklerini göstermektedir.

karabatak kafası ve fosili
Karabatak Kafası
Dönem: Senozoik zaman, Miosen dönemi
Yaş: 18 milyon yıl
Bölge: Şili
Karabatak, Phalacrocoracidae familyasına dahil olan bir tür deniz kuşudur. 38 farklı türü olduğu bilinmektedir.
Fosil bulguları, bugün yaşayan karabatakların sahip olduğu tüm özelliklere, milyonlarca yıl önce yaşamış
olanların da sahip olduklarını göstermektedir. Diğer tüm canlılar gibi karabatakların da evrim
geçirmediğini ispatlayan bu durum, Darwinistleri bir kez daha yenilgiye mahkum etmektedir.

yengeç ve fosili
Yengeç
Dönem: Senozoik zaman, Oligosen dönemi
Yaş: 25 milyon yıl
Bölge: Concepcion, Şili
Fosil kayıtları her açıdan evrim teorisini yalanlamaktadır. Teoriyi yalanlayan fosil örneklerinden biri de,
resimde görülen 25 milyon yaşındaki yengeç fosilidir. On milyonlarca yıldır değişmeden kalan yengeçler,
canlıların evrimleşmediğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu yengeç fosilinin, günümüzde yaşayan
yengeçlerden hiçbir farkı yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder